مفهوم‌شناسي عفاف

حميده طرقي اردکاني

عفاف واژه‌اي است که بارها شنيده‌ايم، لفظي است که با ذهن لمسش مي‌کنيم، اما حقيقتي است که کمتر مي‌توانيم به درستي معنايش کنيم. فقط مي‌دانيم هست و جايي کنار تمام ويژگي‌هاي خوب نشسته است. درک مي‌‌کنيم لازم است در جامعه عفاف سايه افکند. قدر مي‌نهيم؛ وقتي به افتخار عفاف کنگره برگزار مي کنند، همايش تشکيل مي‌دهند يا بيانيه مي‌نگارند و در راهپيمايي عفاف شرکت مي‌کنيم؛ اما به راستي عفاف چيست ؟ چند نوع دارد؟ کجاي زندگي کاربرد دارد؟ آثار فردي واجتماعي عفاف چيست؟ اينها سؤالاتي‌ است که در اين نوشته سعي شده به آن ها پاسخ داده شود. عفاف؛ فرهنگ، روش و منش مسلمانان را تبيين مي‌کند و به آنها چگونه بودن و چگونه زيستن را آموزش مي‌دهد...